Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Visumland als opdrachtnemer optreedt.

1.2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan de persoon of entiteit die een opdracht heeft verstrekt aan Visumland, hetzij via het indienen van een aanvraagformulier en het verrichten van een volledige betaling, of via enige andere overeengekomen methode.

2. Overeenkomst / dienstverlening

2.1. De overeenkomst tussen Visumland en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een opdracht heeft verstrekt, hetzij door het volledig indienen van een aanvraagformulier en het succesvol voltooien van de volledige betaling, of via een andere overeengekomen methode.

2.2. De dienstverlening van Visumland omvat het aanvragen van een ESTA of een visum namens de opdrachtgever.

2.3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van het aanvraagformulier. Wijzigingen in eenmaal ingediende gegevens zijn niet mogelijk. Visumland is niet aansprakelijk voor consequenties voortvloeiend uit door opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens.

2.4. Door het indienen van het aanvraagformulier geeft de opdrachtgever expliciet toestemming aan Visumland om namens hem/haar een ESTA of een visum aan te vragen bij het betreffende land of de betreffende landen buiten de Europese Unie.

2.5. Visumland zet zich in om binnen 72 uur na ontvangst van de aanvraag de ESTA of het visum aan te vragen, tenzij externe omstandigheden zoals technische storingen dit verhinderen.

3. Weigering

3.1. Mocht een ESTA of een visum-aanvraag worden geweigerd, dan informeert Visumland de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk.

3.2. In geval van weigering zal Visumland geen restitutie bieden aangezien het werk voor de aanvraag al gedaan is.

4. Toepasselijk recht en geschillen

4.1. Op alle overeenkomsten tussen Visumland en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

4.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.